zdolność kredytowa

Prawo a zdolność kredytowa

Przyznanie kredytu gotówkowego, jak również każdego innego kredytu obwarowane jest licznymi przepisami prawa. Zgodnie z przepisem art. 70 ust. I p.b. bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, przy czym przepis ten przez zdolność kredytową rozumie zdolność tło spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.